การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลทุกระดับชั้นด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียนในอัตรา 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน

——————————————————————–

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเงินตามโครงการฯ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้ปกครอง หรือนักเรียน กรอกข้อมูลลงในแบบกรอกข้อมูลที่แนบมา

— ม.1 : https://forms.gle/un7xb76fwMNfRBD59

— ม.2 : https://forms.gle/8a6BcCJT3vCqDXnY6

— ม.3 : https://forms.gle/LroApxJs6FrmdCwV6

— ม.4 : https://forms.gle/Sr4it2f7e7FT7iDb9

— ม.5 : https://forms.gle/pEF8VvkuukzUx76W7

— ม.6 : https://forms.gle/UGuvmuBEsGicgDfy7

** ยังไม่ทราบนะครับว่าเงินจะได้รับจัดสรรมาช่วงไหน ยังไงติดตามข่าวสารเรื่อยๆ นะครับ **มีข้อสงสัย โทร 0810627388 คุณครูสุดารัตน์ หัวหน้างานการเงิน

หากนักเรียนประสงค์จะรับเงินโอน เอกสารที่ใช้คือ

  1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าที่มีเลขบัญชีและชื่อบัญชี ของผู้ปกครองหรือนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

และ หากนักเรียนประสงค์จะรับเงินสด เอกสารที่ใช้คือ

  1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
  3. ใบสำคัญรับเงิน (ใช้ตอนมารับเงิน) ซึ่งทางโรงเรียนจะนัดหมายอีกครั้งค่ะ