การกำกับ ติดตาม และ ประเมินการปฎิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา