นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565