การติดตามนักเรียนขาดสอบกลางภาค ให้ติดต่อครูประจำรายวิชาเพื่อขอสอบกรณีตกหล่น ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564

การติดตามนักเรียนขาดสอบกลางภาค ให้ติดต่อครูประจำรายวิชาเพื่อขอสอบกรณีตกหล่น ในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 โดยสอบผ่านระบบออนไลน์ และขอความร่วมมือคุณครูประจำวิชากำกับห้องสอบออนไลน์ตามตารางสอบอีกครั้ง ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ขาดสอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนที่ขาดสอบบางรายวิชา ให้สอบผ่านระบบออนไลน์ตามปกติเหมือนช่วงสอบกลางภาคที่ผ่านมากลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนที่ขาดสอบทุกวิชา ให้มาติดต่อขอสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

– ช่องสีเหลือง คือ รายวิชาที่ให้นักเรียนเข้าสอบตามตาราง

– ช่องสีเขียว คือ รายวิชาที่ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอนเพื่อขอสอบนอกตาราง

มีข้อสงสัย โทร 0821004273 คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์