ประกาศโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ขยายระยะเวลา Work from Home และเรียน Online วันที่ 17-21 มกราคม 2565

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่ใกล้เคียงและในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีการตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โอมิครอน (Omicron) ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดที่รวดเร็วและขยายวงกว้าง

— เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน– ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานภายในที่พัก Work from Home

— นักเรียนเรียน Online, On-Air, On Demand, On Hand จากที่บ้านตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565

*** เรียนตามตารางเรียนเดิม