ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1045450845
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : SUWANNAPHUMPITTAYAPAISARN
ที่อยู่ : หมู่ที่ 20 บ้านบ้านโพนสูง
ตำบล : สระคู
อำเภอ : สุวรรณภูมิ
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45130
โทรศัพท์ : 043-580076
โทรสาร : 043-580076
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-06-2515
อีเมล์ : suwanpit99@gmail.com, suwanpit@swp.ac.th
เว็บไซต์ : www.swp.ac.th

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
559 ม.20 ถนนปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130