วิสัยทัศน์

ภายในปี 2568 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของคุณธรรม บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและสืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ

1. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่พร้อมบริการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. สืบสานงานพระราชดำริน้อมนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพระดับมาตรฐานสากลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรมีศักยภาพ ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. การจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง