ตราสัญลักษณ์

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก

คำขวัญ

เรียนเก่ง วินัยดี กีฬาเยี่ยม

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนส่งเสริมสุนทรียภาพ

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทักทาย ไหว้งาม