โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (ย่อ: ส.ว.พ. / SWP. ,อังกฤษ: Suwannaphumpittayapaisarn School) หรือเรียกอย่างย่อว่า สุวรรณพิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอสุวรรณภูมิ เปิดสอนในรูปแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อที่ 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติ

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2515 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลขึ้น โดยชื่อเริ่มก่อตั้งคือ “โรงเรียนศรีสุวรรณภูมิพิทยา” (คนทั่วไปจึงมักเรียกว่าโรงเรียนศรี) โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนสุวรรณภูมิ (ปัจจุบันคือโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย) เป็นสถานที่ในการเรียน โดยมีนายเอิบ (มนตรี) จันทรสนาม รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ และทำการย้ายมาสถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2516 มีพื้นที่ 72 ไร่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนชั้น ม.1 ตามหลักสูตร พ.ศ. 2521 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2522 เปิดสอนชั้น ม.ศ.4 (3 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2524 เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษา (8 ห้องเรียน) ตามหลักสูตร พ.ศ. 25244
 • พ.ศ. 2528 ได้จัดตั้ง “มูลนิธิสุวรรณภูมิพิทยไพศาล” โดยมีทุนจดทะเบียนก่อตั้งเป็นเงิน 203,921.50 บาท(สองแสนสามพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ในปีนี้ ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธิ์ เรืองสนาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและสภาตำบลสระคู ได้มีมติอนุญาตให้โรงเรียนใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ และเพิ่มพื้นที่โรงเรียนเป็น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
 • พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหน่วยการเรียนขึ้นที่โรงเรียนบ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา)บ้านเปลือยใหญ่ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พ.ศ. 2530 หน่วยการเรียนรู้ได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้หน่วยการเรียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสาขาและผู้อำนวยการโรงเรียนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
 • พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศให้โรงเรียนสาขาสุวรรณภูมิพิทยไพศาลเป็น โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533
 • พ.ศ. 2534 ม.1 และ ม.4 เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533 เปิดโรงเรียนสาขาบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง
 • พ.ศ. 2535 นายวีระพันธ์ สีหาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2540 นายสมพร สอนสนาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
 • พ.ศ. 2544 นายชำนาญ โพธิคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 นายกัมพล พื้นแสน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับ 8
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับเลือกจาก โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนชั้นนำ และโรงเรียนยอดนิยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 1 ใน362 โรงเรียนยอดนิยมของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

พื้นที่และอาคารเรียน

แผนผังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 294 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 5 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม อาคารโดม อาคารคหกรรม อาคารอุตสาหกรรม โรงอาหาร โรงจอดจักรยายนตร์ รวมถึงสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ (เก่า)
 • ทิศตะวันออก ติดชุมชนบ้านโพนสูง
 • ทิศตะวันตก ติดโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
 • ทิศใต้ ติดถนนอรุณประเสริฐ

แผนการเรียน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ตากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TQA ) เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนห้องเรียนทั่วไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GP : Gifted Program
 • แผนการเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS : English Integrated Study
 • แผนการเรียนเตรียมแพทย์ – ทันตะ – เภสัช – พยาบาล
 • แผนการเรียนเตรียมนายสิบ ทหาร – ตำรวจ
 • แผนการเรียนเตรียมการเมืองการปกครอง
 • แผนการเรียนเตรียมวิศวะฯ
 • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน
 • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษา – สังคมฯ
 • แผนการเรียนภาษา – พละฯ
 • แผนการเรียนภาษา – ศิลป์ (คนตรี , นาฏศิลป์ , ศิลปะ)
 • แผนการเรียนทวิศึกษา (ปวช.)

คณะสีประจำโรงเรียน

คณะสีของโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลใช้ชื่อตามอัญมณีของไทยสำหรับตั้งชื่อคณะสี ใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น และได้มีการตั้งคณะสีขึ้น จำนวน 6 คณะสี ได้แก่

 • คณะทับทิมสยาม (สีชมพู)
 • คณะเพชรไพลิน (สีน้ำเงิน)
 • คณะพลอยเพทาย (สีฟ้า)
 • คณะมรกต (สีเขียว)
 • คณะโกเมน (สีแดง)
 • คณะบุษราคัม (สีเหลือง)