ความหมายของกิจการนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง อันจะส่งผลให้นักเรียนก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในการเรียนและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป

ความมุ่งหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญาของนักเรียนให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพการงานในอนาคต

วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ

เพื่อให้นักเรียน มีระเบียบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Please publish modules in offcanvas position.