นายนรินทร์ ถนัดค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางบุสรินทร์ พาระแพน

นายทศนาฏ ยอดเสนา

นายทินกร สุดชารี

นางสาวอภิชญา สีลาน

นางกรวิกา ชาติประเสริฐ

นายสรวิศ เนตรมณี

นายสุริยา วิไลลักษณ์

นายธนกฤต เดชสองชั้น

นายชาญชัย  มะลาขันธ์