นายนรินทร์ ถนัดค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางฉัตรดาว ทาสระคู

นางบุสรินทร์ พาระแพน

นายวิโรจน์ ใจเมือง

นายทศนาฏ ยอดเสนา

นายทินกร สุดชารี

นางสาวอภิชญา สีลาน

นายสุริยา วิไลลักษณ์

นายธนกฤต เดชสองชั้น