นายนรินทร์ ถนัดค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางบุสรินทร์ พาระแพน

นายทศนาฏ ยอดเสนา

นายทินกร สุดชารี

นางสาวอภิชญา สีลาน

นางกรวิกา ชาติประเสริฐ

นายสรวิศ เนตรมณี

นายจักราวุธ อุดมวงศ์

นายธนวัฒน์ ทองจันทร์

นายสุริยา วิไลลักษณ์

นายชาญชัย มะลาขันธ์