นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุวรรณ ถาพร

นางสาวรุจิรา  โยงรัมย์

นายปวีณ แสนสุข

นายสุขสกล อาจสุโพธิ์

นายธีระยุทธ บงค์บุตร

นางสาวอรวรรณ ดวงเกตุ

นายภูษิต กลางคาร