นางจันทร์สิริ แก้วกัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุวรรณ ถาพร

นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก​

นางสาวรุจิรา  โยงรัมย์

นางสาวอรวรรณ ดวงเกตุ

นายภูษิต กลางคาร

นายณรงค์ฤทธิ์  สักโก