นางจันทร์สิริ แก้วกัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณรงค์ วินทะไชย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวรรณ ถาพร

นางปราณี เมืองหนองหว้า

นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก​

นางสาวอารีรัตน์ บุตตะไมล์

นางสาวอรวรรณ ดวงเกตุ

นายภูษิต กลางคาร