นางจันทร์สิริ แก้วกัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุวรรณ ถาพร

นางสาวจำปี เบ้าช้างเผือก​

นางสาวรุจิรา  โยงรัมย์

นายปวีณ แสนสุข

นายภูษิต กลางคาร

นางสาวอรวรรณ ดวงเกตุ

นายณัฐถกฤต พัฒนสระคู