นายชวลิต พาระแพน

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอรดี วงศ์น้ำคำ

นางพรจิต สอนโกษา

นางพรพรรณ สุดหนองบัว

นางบำเพ็ญ พัฒนสระคู

นางกิตติกานต์ เศษโถ

นายประชารัฐ เดชสองชั้น

นางยุวดี โกสุมาลย์

นางสุกัญญา เจริญกรศรี

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมีเทียน

นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสน

นางณัฐพัชร์ สล้างสิงห์

นางเพ็ญจิต ทองอ่ำ

นางอรอินทร์ ชคัตตรัย

นางสุรีภรณ์ ภูหินกอง

นางสาวเกษศิริน สากระจาย

นางสาววิลาวัลย์ จันทริมา

นางรุ่งอรุณ ศรีสนาม

นายธนบดี ทองเดือน

นางสาวพรพิชชา หลักคำ

นางสาวเนตรนภา ศรีเทศ

นางสาวเพชรลดา ดอนกลาง

นายจตุรนต์ วงศ์น้ำคำ

นางสาวทิพวรรณ ชำนาญจันทร์