นายบุญภพ จันทมัตตุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงศ์พันธ์ เพชรไพร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพงศกร โสรถาวร​

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล