นายบุญภพ จันทมัตตุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์พัน เพชรไพร

รองผู้อำนวยการงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุปัณฑิตา พวงศรี

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางรุ่งนภา มาศจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายพงศกร โสรถาวร​

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล