นางพนิตนันท์ บุตรหินกอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายราชันย์ สัมฤทธิ์

นายธิติสรณ์ รัตนสมัย

นายสมัย สมภูงา

นายศุภชัย จันทร์คำ

นางสาวสุธิดา สรรพวุธ

นางสาวสรณ์สิริ โสมชิน

นายมนัส  นิคำ

นายวีระชัย สายเชื้อ

นายอนุพงศ์ อนุพันธ์