นางพนิตนันท์ บุตรหินกอง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายราชันย์ สัมฤทธิ์

นายธิติสรณ์ รัตนสมัย

นายสมัย สมภูงา

นายศุภชัย จันทร์คำ

นายวีระชัย สายเชื้อ

นางสาวภรณ์ทิพย์ สมภักดี

นายอนุพงศ์ อนุพันธ์

นางสาวสุธิดา สรรพวุธ

นางสาวสรณ์สิริ โสมชิน