นายเจริญสุข แสวง

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุเทพ ชัชวาลย์

นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดี

นางกานดา ศิริเมือง

นางสาวเตชิตา อรรคฮาด

นางณิชา อาจเดช

นางสาวนิภาพร ทีน้ำคำ

นางกุสุมา พรหมศรี

นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่

นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวง

นางสุวรีย์ อาจพรม

นางเนตรฤทัย วงศ์หนองหว้า

นางสาวนภาพร ภูขุมดิน

นายวิระชัย อ่ำศรี

นางสาวภัทรพร ดลเจือ

นายชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์

นายณรงค์ฤทธิ์ นามเขต

นายชัยวัฒน์ ยลรดีโฆษิต

นางปวีณา จันดา

นายเทพพิทักษ์ อาจสม

นายนิติภูมิ โยชน์เมืองไพร