นางสาวเตชิตา อรรคฮาด
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเจริญสุข แสวง

นายสุเทพ ชัชวาลย์

นางสาวเนาวรัตน์ คำภักดี

นางกานดา ศิริเมือง

นางณิชา อาจเดช

นางสาวนิภาพร ทีน้ำคำ

นางกุสุมา พรหมศรี

นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่

นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวง

นางสุวรีย์ อาจพรม

นางเนตรฤทัย วงศ์หนองหว้า

นางสาวนภาพร ภูขุมดิน

นายวิระชัย อ่ำศรี

นายชาญณรงค์ ภูมิดิษฐ์

นายณรงค์ฤทธิ์ นามเขต

นางปวีณา จันดา

นายชัยวัฒน์ ยลรดีโฆษิต

นายนิติภูมิ โยชน์เมืองไพร