นางยุพาพิน  พวงศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ​

นางพิกุลทอง หัวหนองหาร

นางสุกัญญา  ละสุสะมา

นางทัศนียา ศรีสมุทร

นายคุณาวุฒิ เฉลาชัย

นายเสฏฐวุฒิ จัดสนาม

นางนันทิยาพร ขันธวงศ์

นางวิภาพรรณ ชินเพ็ง

นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า

นายฉัตรมงคล พลภูงา

นางสาวอาริยา เมาะราศรี

นางสาววรารัตน์ สีปัดถา

นางนิศานาถ โกฎแสน

นางสาวปองขวัญ  บินขุนทด

นายเอกราช  โอสรส

นายธนาพล  บัวคำโคตร

นายอิศเรศ กุดหอม

นายปิยะวัฒน์  นาเมือง