นางยุพาพิน  พวงศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ​

นางพิกุลทอง หัวหนองหาร

นางสุกัญญา  ละสุสะมา

นางทัศนียา ศรีสมุทร

นายคุณาวุฒิ เฉลาชัย

นายเสฏฐวุฒิ จัดสนาม

นางนันทิยาพร ขันธวงศ์

นางวิภาพรรณ ชินเพ็ง

นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า

นายฉัตรมงคล พลภูงา

นางสาวอาริยา เมาะราศรี

นางสาววรารัตน์ สีปัดถา

นางนิศานาถ โกฎแสน

นายปิยะวัฒน์ นาเมือง