นางสาวดอกไม้ ธรศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ​

นางอรัญยายี กลางคาร

นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์

นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์

นางรัชนีวรรณ ใจเมือง

นางณัฎฐณิชา แก้วศรีเมือง

นางสาวนฤมล เภาสระคู

นางสาววินิดา คามจังหาร

นางสาวขวัญวิไล บุตรภักดี

นางสาววิภาวี นามเดช

นางสาวอารีรัตน์ พลทะกลาง

นางสาวสโรชา สาโดด

นางสาวพนิตา จุลศรี

นายนัฐวุฒิ แสงชาลี

นางสาวจริยา ทีโพนทัน