นางอรัญยายี กลางคาร
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวดอกไม้ ธรศรี

นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์

นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์

นางรัชนีวรรณ ใจเมือง

นางณัฎฐณิชา แก้วศรีเมือง

นางสาวนฤมล เภาสระคู

นางสาววินิดา คามจังหาร

นางสาวขวัญวิไล บุตรภักดี

นางสาววิภาวี นามเดช

นางสาวอารีรัตน์ โพนตุแสง

นางสาวสโรชา สาโดด

นางสาวพนิตา จุลศรี

นายนัฐวุฒิ แสงชาลี

นางสาวรุจิกรณ์ หลงเชิง