นางเกสร เขียวสระคู

นายประยวน สินเนือง

นางหนูนิต ธรรมวิเศษ

นางสาวพัชชรี มณีโรจน์

นางสาวพจณี หนองทุ่ม

นายประเทือง หวังเลี้ยงกลาง

นางสาวแพรวฉัตร อ้วนสูงยาง

นายนวภัทร์ มณีวรรณ