นางเกสร เขียวสระคู

นายประยวน สินเนือง

นางหนูนิต ธรรมวิเศษ

นายสุรศักดิ์ แสนจันดี

นางสาวพัชชรี มณีโรจน์

นายประเทือง หวังเลี้ยงกลาง

นางสาวแพรวฉัตร อ้วนสูงยาง

นายนวภัทร์ มณีวรรณ

นางนุดี บุญราช

นายฐากูร  ถาพร

นางสาวดวงฤทัย กลีบจำปี