การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุลากรทางการศึกษาร่วมกันประชุมใน 29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/suwanaphumpit/photos/?tab=album&ref=page_internal